ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 เดิมชื่อ “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ (5,279.05 ตารางเมตร) เนื่องจากกรมประชาสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการไปประกอบอาชีพในทางที่ไม่เหมาะสม  ถูกล่อลวง หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และป้องกันการอพยพย้ายถิ่น ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาในอนาคต  โดยเริ่มให้บริการเมื่อปี 2533 และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534 

ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ ศูนย์ฯ จึงได้ย้ายมาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และเพิ่มหลักสูตร แผนกปักจักร แผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกนวดแผนไทย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมกับยุคสมัย ในปี 2555 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในภาคใต้ ทำให้โรงงานต้องปิดตัวลง ส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะกลุ่มเหยื่อหญิงหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูลูกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้มีการปรับหลักสูตรเปิดขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ 14 – 60 ปี ได้มีโอกาสเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีรายได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2557 ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้

และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างและบทบาทภารกิจของกระทรวงฯ อีกครั้ง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ศูนย์สงเคราะห์ฯ จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา”  พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้รับบริการ  ที่รับผิดชอบดูแลทั้งกลุ่มเยาวสตรี สตรี ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นบุคคลทั่วไป รวมทั้งกลุ่มที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น กลุ่มส่งต่อทางสังคมจากหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มผู้ถูกกระทำความรุนแรง กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น จากนั้นได้มีการพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับบริบทของประชากรในพื้นที่เรื่อยมา โดยเฉพาะเรื่องการให้ความสำคัญกับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพ และการส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย เป็นต้น  นอกจากนี้  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีประกาศในปี 2561 ให้ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นสถานที่ควบคุมตัว สถานแรกรับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และศูนย์ให้การช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

icon About

ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาสังคม เช่น กลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าสู่การค้าประเวณี ผู้ประสบปัญหาการค้าประเวณี ผู้ที่ถูกศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ผู้ว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง/ไม่มีอาชีพ/ด้อยโอกาสทางการศึกษา    ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรชายขอบ และผู้ได้รับผลกระทบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับกรณีงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว เน้นกลุ่มอายุ 14-60 ปี บางหลักสูตรมีการขยายให้แก่ผู้มีศักยภาพที่อายุเกิน 60 ปี) รวมถึงกลุ่มที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานในสังกัด พม. และหน่วยงานอื่น ๆ  โดย มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

วิดีทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Play Video
Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top