PR-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น            นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการฝึกอาชีพตามความต้องการ และการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีว่างงาน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top