ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาตราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top