ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

P-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรัยนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-)

P-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธั)

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top