การสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

        ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เริ่มได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว) พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก โดยมีการจัดอบรมให้แก่สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ลูก หลาน) ให้แก่ครอบครัวทั่วไปหรือครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นในพื้นที่
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของสถาบันครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดี การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว การส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกครอบครัว ให้เยาวชน
มีความเข้าใจในการสร้างครอบครัวในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว โดยจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ผลตอบรับที่ดี ครอบครัวที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้น และในปี 2561 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและยกระดับการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากค่ายครอบครัว เป็น “โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)” ซึ่งได้มีการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันเรื่อยมา โดยมีกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น 

  • การประชุมทีมคณะทำงานด้านครอบครัวในชุมชน
  • การอบรมครู ก
  • การส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) โดยมีหลักสูตรดังนี้
  • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว
  • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อแม่มือใหม่
  • หลักสูตรส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
  • หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน
Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top