การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

        เป็นการเสริมทักษะความรู้ในด้านการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด     ความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งในแง่ของกฎหมาย ระเบียบ และด้านจริยธรรมให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นในสังคมต่อไป

       ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงการให้บริการ
ที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ศูนย์ฯ จึงได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเป็นการทั่วไปที่มากกว่า
กลุ่มสตรี โดยปัจจุบันได้เปิดรับกลุ่มประชาชนทั่วไปทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 14 ปีขึ้นไป เข้าฝึกอาชีพในสถาบัน และนอกสถาบัน เนื่องจากการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการได้ในทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาด้านสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ในการช่วยเหลือครอบครัวของตนเอง สำหรับในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านหลายช่องทางสอดแทรกไปกับการให้ความรู้ด้านอาชีพ และด้านครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) ทั้งในสถาบันและในชุมชน รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมทั้งทางการและไม่เป็นทางการ การให้ความรู้แก่ผู้เข้าดูงาน และการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิและการใช้ชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในสังคม และสถานการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้น

      นอกจากนี้  ศูนย์ฯ ยังได้เปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาสำหรับหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม”  รวมทั้ง อีกบทบาทภารกิจหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การช่วยประชาสัมพันธ์งาน “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” ซึ่งหากมีผู้สนใจในภาคใต้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ สามารถส่งข้อมูลมาให้ศูนย์ฯ พิจารณาทบทวน และรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับเงินในเบื้องต้นให้ก่อนส่งเสนอไปกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top